17/01/2022

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА АПС РЕАЛИЗИРАНО С БЕЗОПАСЕН КОНТОЛЕР

Алгоритъмът на действие на АПС-К3 реализира всички основни функции, изисквани в ТС-ЖИ 002-2005 година. Контролерът чете информацията от БО и външните съоръжения. Въз основа на тази информация алгоритъмът променя състоянието си и преминава в съответен режим на работа както следва:

  • Начално (защитно) състояние – при стартиране, неработоспособност на контролера или повреда. Всички сигнали са неосветени, а бариерните греди са вдигнати.
  • Нормално (отворен прелез) прелезното устройство е отворено за МПС – мига бяла светлина на СПШ, бариерните греди са вдигнати и ППС е неосветен.
  • Затворен – след навлизане на ЖП возило в зоната на прелеза – СПШ сигнализират с червена мигаща светлина и при изпълнени условия свети бяла мигаща светлина на съответния ППС.
  • Далечно отваряне – Отварянето на прелеза при необходимост може да се извърши чрез манипулация с бутон БДО (бутон далечно отваряне) от ТДИ:

Контролерът следи състоянието на съоръженията и изпълнява тест на системата (самопроверка за работоспособност), според изискванията на т.4.2.5.4 и т.4.2.5.5 от ТС-ЖИ 002-2005 година. Предвидено е самовъзстановяване от състоянията на неизправност.

Поради фундаменталната разлика между PLC и релейна логика, директното кодиране на релейните схеми, като PLC логика не е подходящо. Алгоритъмът за еднопътен АПС, базиран на описаните състояния на АПУ и последователността на преминаването през пътните датчици е даден на Фигура 2.2.2 5

Алгоритъмът съдържа основните състояния на АПУ, като за преход в следващо състояние на АПУ се следи заетостта на боячните участъци. Даденият алгоритъм е принципен и не съдържа детайли, като обработка на грешки, фиксиране на неизправности, обвръзка с гара и др.

Фигура 2.2.2‑5 Базов алгоритъм за АПС

 

АПС-К3 е изградено с програмируем контролер, поради което съществуват следните особености:

  • Логиката на функционалността на АПС-К3 е реализирана чрез програмата на контролера.
  • Програмирането е извършено чрез използване на SIL 3 софтуер и свързаните с него специализирани софтуерни елементи, гарантиращи безопасността на използваните софтуерни функции.
  • Работоспособността на интерфейсните модули се следи от контролера, чрез непрекъснато тестване на системата.
  • Всички функции свързани с генериране на честоти и време закъснения се поемат от безопасни софтуерни модули в контролера.
  • При липса на трето състояние на БО /работоспособност на БО/, повредата в БО се фиксира софтуерно.
  • Контролерът следи правилното функциониране на БО и реализира необходимият „ресет” алгоритъм за различните системи БО.

Основните индикации за състоянията на АПС-К3 са директно върху лицевия панел на контролера / Фигура 2.2.2 6 / и разширителните модули.

DSC_1177a.jpg

Фигура 2.2.2‑6 Индикация на АПС-К3