17/01/2022

„ХАЗАРД“ С БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РЕЛЕЙНАТА ОТ

При възраст над 40 г. основните градивни елементи (първокласните релета НМШ/РЕЛ в Н68, МН70, ЕЦМ и т.н) са надвишили дадения от производителя си живот и вече са със „съмнителна безопасност“, поради липсата на редовна профилактика през последните 20 години – релетата не се проверяват и са оставени да работят „до отказ“, което е технически необосновано и практически „хазартно“ решение.

 

Основен подход за постигане на безопасност в МРЦ (широко използван в Русия и заимстван у нас при МРЦ тип Н68, МН70 и ЕМЦ) е използването на първокласни релета, в схемни решения изградени на принципа на спокойния ток – елементът (релето), което изпълнява високоотговорно действие се свързва в схемата така, че да бъде в активно (задействано) състояние, когато изпълнява това действие.

 

Първокласните релета, познати в Русия, като „релета с първи клас надеждност“ са прецизни електромеханични уреди, притежаващи несиметричен отказ. При тях конструктивно са постигнати следните характеристики:

  1. Връщането на котвата в нормално състояние (при отпускане на релето) се осъществява под действието на гравитацията.
  2. Релето не допуска механично блокиране на движенето на котвата.
  3. Изключва се възможността за залепване между фронтов и осов контакт – използват се различни, специфични материали за изработка на фронтовия и осовия контакт (въглен и сребро).
  4. При прекъсване на тока през бобината на релето се гарантира отпадането на релето – изключва се възможността за залепване от остатъчния магнетизъм.
  5. Не се допуска задействане на фронтов контакт преди отпускане на всички тилови и обратното.

 

За първокласни релета се считат релетата тип НМШ и РЕЛ. Релетата тип РЕЛ притежават подобрена конструкция спрямо НМШ, тъй като гарантирано изпълняват т.5 от изброените характеристики.

 

Производителя „Камышловский ЭТЗ“ дава 30 години срок за експлоатация на релета НМШ, при редовно провеждане на техническо обслужване и ремонти с необходимата периодичност. Идентичен експлоатационен срок се дава и за релетата РЕЛ.

Руската инфраструктурна компания „Открытое акционерное общество „Российские железные дороги“ ОАО «РЖД»“ през 2012 публикува методически указния, с които допуска до 50% удължаване на дадения от производителя експлоатационен срок на градивните елементи за осигурителната техника. Препоръките на ОАО «РЖД» за техническо обслужване на апаратурата, отнасящи се за първокласни релета (НМШ и РЕЛ) изискват ремонт на определен период, извън мястото на експлоатация (съответното МРЦ). Този период е 10 години за апаратурата работеща на външни метеорологични условия и 15 години за апаратурата работеща в отоплени помещения.

Основни причини за откази при първокласните релета са:

  • Високо преходно съпротивление на контакт. Лош контакт, като следствие на нарушена контактна повърхност (износен въглен), наличие на нагар, умора на материала на перата, механична невъзможност за достигане на крайно положение или нарушена конструктивна цялост . Възможно е лошия контакт да е в розетката, където перата са износени, корозирали, зацапани или механически повредени (загубили еластичност).
  • Незадействане на релето. В следствие на лош контакти (прекъсната) бобина, блокиране в следствие на механична повреда (разместване/изкривяване) или корозия, нарушена конструкция (отделяне на съставен конструктивен елемент).
  • Фалшиво задействане на фронтов контакт (опасен отказ). Залепване на контакт при нарушаване на въгленовата контактна повърхност. Късо съединение в следствие на изпадане (разместване) на конструктивен елемент, наличие на влага (ел. проводяща течност) или външно нарушена конструкция.

 

Тези препоръки за техническо обслужване и максимални срокове за експлоатация не са случайно дадени от производителите. Релетата са електро-механични елементи, които извършват циклични движения и подлежат на износване, подобно на двигател с вътрешно горене в автомобил. Допълнително токът протичащ през контактите на релето способства за износване на контактните повърхности и покрития. Не бива да се пренебрегва стареенето и умората на материалите от които са изградени перата. С течение на времето те губят еластичността си и могат да се напукат или отчупят при дълга експлоатация. Всичките тези рискове не са само „теоретични“, а напълно реални и не бива да се пренебрегват.