17/01/2022

МИКРОПРОЦЕСОРНО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СИГНАЛИ 2.5 /МУКС25/

МУКС25 е интерфейс от логически контролер PLC към светлини сигнали в осигурителната техника. Реализира управление и контрол на влакови и прелезни сигнали с лампи или светодиодни LED модули. Подходящ е за приложение в автоматични прелезни устройства и пултове за управление на светофори. Притежава висока надеждност.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Микропроцесорно управление и контрол на светлинни сигнали МУКС25 е електронен модул – техническо средство, изградено като комбинация от хардуер и софтуер, съобразно изискванията на осигурителната техника в ЖП транспорта.

Предназначен е за интерфейс от логически контролер PLC към светлини сигнали за осигурителната техника. Конфигурира се за управление и контрол на влакови или прелезни сигнали с лампи или светодиодни LED модули.

Фигура 1

Модул МУКС25 представлява платка с конектор по стандарт DIN 41612 Type C96 (Фигура 1), конструиран и програмиран съобразно принципите за електронизация на осигурителната техника

Поддържа управление и контрол на съществуващите светофори в мрежата на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, работещи с различни светлинни източници.

Подходящ е за модернизация* на автоматични прелезни устройства АПУ. Вгражда се в Електронен пулт за управление на сигнали ЕПУС.

*Модернизация – усъвършенстване и съобразяване със съвременните изисквания, посредством прилагане на най-новите технологии. Частична замяна на елементи от съоръжение с нови, целяща разширяване на функционалността му и/или подобряване на отделни технически характеристики.

 

TO_МУКС25_004